English Version
English

نمایندگی index.html  باکس جستجو

 
Data pager

بهترین مسیر آموزش

همسفران لژیون نهم در دلنوشته زیبای خود چنین نوشتند: من یاد گرفتم برای داشتن حال خوش باید از تغییر را از خود شروع کنم.

انسان یک شخصیت واحد نیست.

همسفر رضوان از لژیون نهم در خلاصه سی‌دی " تطبیق " چنین نوشت: می‌توان صورآشکار و پنهان را یکی نمود و به آرامش رسید، یعنی گفته‌ها با عمل ...

از شکست درس بگیریم.

راهنما همسفر شادی از نمایندگی رودهن در رابطه با دستورجلسه " جهانبینی در ورزش" چنین گفت: جهان‌بینی ورزش یعنی نوع نگاه و نگرش من به این فعالیت‌ها است.

فهمیدن و درک کردن

راهنما‌ تازه‌واردین همسفر شکوفه از نمایندگی رودهن در رابطه با دستورجلسه « رابطه یادگیری و معرکه‌گیری» چنین گفت: اگر وارد معرکه گیری و حاشیه بشویم یادگیری اتفاق نمی‌افتد.