English Version
English

نمایندگی �������� ������ ����������  باکس جستجو

 
Data pager

وقتی وارد کنگره می‌شویم ،باید ذهن را باز بگذاریم و باایمان جلو برویم تا در مسیر درست قرار گیریم و به هدف خود که درمان اعتیاد و حال خوش است، برسیم.

همسفر مرجان کمک راهنمای تازه واردین در روز یکشنبه 27 شهریور 1401 در مورد دستور جلسه گفت:وقتی وارد کنگره می‌شویم ،باید ذهن را باز بگذاریم و باایمان جلو ...

حرف‌های راهنما را گوش دهیم تا تجربه‌های تلخ برایمان تکرار نشود(نمایندگی گنجعلی خان کرمان)

مسافر مونا دبیر محترم شورای اسیستانت ها، استاد جلسه کارگاه آموزشی نمایندگی گنجعلی خان کرمان روز جمعه 25 شهریور در خصوص دستور جلسه گفتند:رهجو باید منظم باشد، به ...