English Version
English

نمایندگی ���������������� ������ (��������) - �������������� ������  باکس جستجو

 
Data pager

همسفر یک بال پرواز است

می‌توان اینگونه گفت که جهان‌بینی در ورزش، یعنی صور پنهان هر شخصی در رابطه با ورزش، عقاید و رفتارهایی که باید در لحظه انجام بدهد.