English Version
English

نمایندگی ���������������� ������������  باکس جستجو

 
Data pager

رسیدن به اقیانوس

برای اینکه انسان زندگی خوبی داشته باشد و تبدیل به چشمه جوشان گردد بایستی همیشه در حال دریافت و بازپرداخت باشد.

اندیشه

انسان به غیر از اینکه یک موجود الگوپذیر است، دارای‌ اندیشه و اختیار نیز می‌باشد