English Version
English

شعری از استاد امین دژاکام به مناسبت هفته بنیان

شعری از استاد امین دژاکام به مناسبت هفته بنیان

       

 
ای سـپهـــدار سپـــاه ایــن پـگـــاه
 
      
 
نـــام تـو امیـــد قلب بـــی پنـــاه
 
 
صد هــزاران لشگــر ظلمـــت نشد
 
 
یک حریف نقشه ات در رزمگـــاه
 
در ســـپـــهر نـــیـــلـــگون بیـــکران
 
 
شهـــره شد آوازت از برق نــگاه
 
چون دلیران بر زمین ها غرق خون
 
 
با قلــم احیاء نمــودی آن ســپاه
 
شد سلاحت درقلــم افکـــار پـــاک
 
 
تا نبــینــی درد و رنــج بی گنــاه
 
خود سپـر دادی به دست ناتـــوان
 
 
زان هلال ضعف آمد قرص مـــاه
 
تا زره بــرتـــن نمـــودی مردمـــان
 
 

تیر ظلمت شد به آنی بــرگ کاه

 
راه بســـیـــاری پـــدیـــد آورده ای
 
 
وادیت راه خــروج از عمـــق چاه
 
کارها بـــسیـــار کردی پـــهلـــوان
 
 
بسته ره ها رانمودی شاهـــراه
 
راه درمان ها گشودی از گـــذشت
 
 
وادیت شد شاهراه و جان پنـــاه
 
ســال ها بـودم ز دوزخ در عـــذاب
 
 
ای خــدایا انـــدکـی دردم بکـــاه
 
تا نـــشانـــم داد بنــــیان عظـــیم
 
 
از عــزاداری کنـــون در بزمگـــاه
 
چون محبـت را به قلبـــم داده ای
 
 
 
نفس شیطـانــی من آمد به راه
 
خود زخود بگذشته ای در راه حق
 
 
گویمت جان میدهم از من بخواه
 

سراینده: استاد امین دژاکام

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .