English Version
English

شرط لازم رسیدن به فرماندهی، اجرای فرمان عقل است

شرط لازم رسیدن به فرماندهی، اجرای فرمان عقل است

این‌ دستور‌ جلسه‌ یک‌ روند تکاملی‌ را‌ مطرح‌ می‌کند‌ که‌ از‌ نقطه‌‌ فرمان‌برداری‌ شروع‌ می‌شود‌ و به‌ فرماندهی‌ ختم‌ می‌گردد. فرمانبردار‌ کیست؟ فرمانده‌ چه‌ شخصی‌ است؟فرمانبردار‌ کسی‌ است‌ که‌ دستورات‌ را‌ اجرا‌ می‌کند و فرامین‌ را‌ بدون‌ چون‌ و‌ چرا‌‌ گردن‌ می‌گیرد‌ و‌ اطاعت‌ می‌کند.‌ فرمان‌برداری‌ می‌تواند‌ از‌ روی‌ جهل‌ و‌ نادانی‌ و‌ یا‌ از‌ روی‌ ناچار‌‌، از‌ روی‌ ناآگاهی‌ باشد. فرمانده‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ یک‌ سری‌ نیروهای‌ درونی‌ و بیرونی‌ احاطه‌ داشته‌ باشد و هر‌ کاری‌ که‌ از‌ دیگران‌ می‌خواهد‌ را انجام‌ بدهد و‌ یا‌ هر‌ خواسته‌ای‌ که‌ از‌ او‌ دارد بتواند به‌ انجام‌ برساند.

خداوند‌ متعال‌ به‌ عنوان‌ آفریدگار‌ و‌‌ مالک‌ همه‌ هستی‌ تنهاست‌ و‌ اطاعتش‌ بر همه‌ی‌ مخلوقاتش‌ واجب‌ و‌ لازم‌ است.‌ اطاعت‌ از‌ خداوند و فرمان‌ الهی‌ در دنیا‌ و آخرت‌ و‌ زندگی‌ شخصی‌ و‌ اجتماعی‌‌ در ابعاد مادی‌‌ و‌ معنوی‌ برای‌ انسان‌ آثار‌ مثبت‌ فراوانی‌ به‌ همراه‌ دارد.‌ سرپیچی‌ از‌ این‌ فرامین‌ قوانین‌ الهی‌ موجب‌ تخریب‌ و‌ پریشانی،‌ عدم‌ تعادل‌، عدم‌ آرامش‌‌ و‌ آسایش‌ و‌ بروز‌ گرفتاری‌ها‌ می‌شود‌. این‌ موضوع‌ بسیارمهم‌‌، لازم‌ الاجراست‌ به‌ همین‌ دلیل‌ در‌ دستور‌ جلسات‌ هفتگی‌ کنگره۶۰ گنجانده‌ شده‌ است. اگر انسان‌ بخواهد‌ در مقوله‌ای‌ صاحب‌ نظر شود و در جایگاه‌ فرماندهی‌ قرار‌ گیرد‌، شرط‌ لازم‌ این‌ است‌ که‌ فرمانبرداری‌ را به‌ طور‌ کامل‌ انجام‌ دهد.

فرماندهی‌ دارای‌ صور‌ پنهان‌ و صور‌ آ‌شکار است.‌ صور‌ آشکار‌، به‌ این‌ شکل‌ که‌ انسان‌ به‌ جوارح‌‌ و‌ اعضای‌ خود‌ فرمان‌ می‌دهد‌ تا‌ عملی‌ انجام‌ دهد.‌ صور‌ پنهان‌، اگر انسان‌ بخواهد‌ تصویری‌ در‌ ذهن‌ خود‌ به‌ وجود بیاورد‌ اما تصویر دیگری‌ نقش‌ ببندد‌ به‌ این‌ معناست‌ که‌ در‌ فرماندهی‌ انسان‌ خللی‌ ایجاد شده‌ است‌ و‌ یا‌ این‌که ‌قدرت‌ فرماندهی‌ خود را از دست‌ داده‌ است. اما در انسان‌های ‌سالم‌ فرمان‌ها‌ به‌ درستی‌ صادر‌ می‌شود‌ ولی‌ ممکن‌ است‌ در‌ بعضی‌ شرایط‌ خاص‌ مثل‌ امتحان،‌ قسمتی‌ از‌ مطالب‌ از ذهن‌ پاک‌ شود و این‌ به‌ معنای‌ به‌ هم‌ ریختن‌ فرماندهی‌ در‌ آن‌ وضعیت‌ خاص‌ است.‌ در‌ مورد‌ شخص‌ مصرف‌کننده‌ نیز همچنین.‌

 

بعد از مدتی‌ متوجه‌ می‌شود که‌ خللی‌ از‌ فرامین‌ او قابل‌ اجرا‌ نبوده‌ و‌ یا‌ به‌ صورت‌ مشروط‌ و نسبی‌ قابل‌ اجرا هستند و چنانچه‌ خواهان‌ اجرای‌ فرامین‌ باشند شک‌ دارد و‌ آن‌ هم‌ مصرف‌‌ مواد است.‌ اگر‌ خوب‌ نگاه‌ کنیم‌ این‌ جابه‌جایی‌ در اعتیاد حتی‌ تغییر‌ ماده‌ مصرفی‌ از‌ یک‌ نوع‌ به‌ نوع‌ دیگر‌ یا‌ حتی‌ افزایش‌ میزان‌ ماده‌ مصرفی‌ به‌ دلیل‌ خواست‌ است‌. تمامی‌ این‌ اعمال‌ در‌ جهت‌‌ به‌ دست‌ آوردن‌ مجدد قدرت‌ فرماندهی‌ است. در‌ کل‌ فرماندهی‌ یعنی‌ جایگاهی‌ که‌ انسان‌ در‌ آن‌ قرار‌ گرفته‌ است.‌‌ حال‌ اگر انسان‌ با این‌ شرایط‌ بخواهد به‌ نقطه‌ طبیعی‌ برسد باید‌ کارهایی‌ را‌ انجام‌ دهد و این‌ کارها کلیدی‌ دارد‌. چنانچه‌ فرد می‌خواهد‌ نیروهایی‌ را‌ که‌ از‌ دامنه‌ی‌ اختیار او خارج‌ شده‌ دوباره‌ تحت‌ فرمان‌ بگیرد‌ و یا به‌ عبارتی‌ شو شود محقق‌ شود باید فرمان‌برداری‌ کند‌. هیچ‌ راهی‌ جز این‌ وجود‌ ندارد‌ و این‌ وضعیت‌‌ برای‌ او‌ لذت‌بخش‌ خواهد بود،‌ لذتی‌ که‌ ما‌ در زندگی‌ خود‌ می‌بریم‌ روی‌ این‌ قانون‌ حرکت‌ می‌کند که‌ در‌ مسائل‌ مختلف‌‌ ما‌ تکمیل‌تر‌ می‌شود‌. شرط‌ لازم‌ آن‌ فرماندهی‌ یا‌ فرمان‌برداری‌ است‌ که‌ شخص‌ فرمان‌برداری‌ کند‌. مثلاً در مورد استاد خود و راهنمای‌ خود‌ قضاوت‌‌ نکند‌ و‌ در‌ مورد آن‌ نظر ندهد.چون‌ چیزی‌ که‌ برای‌ ما‌ وجود باید داشته‌ باشد دانستن‌ علم‌ آن‌ بسیار‌ مهم‌ است.‌ اما‌ موضوع‌ فرماندهی‌ در یک‌ انسان‌ سالم‌ با‌ یک‌ انسان‌ بیمار‌ به‌ خصوص‌ بیماری‌ اعتیاد‌ بسیار‌ متفاوت‌ است.‌ یک‌ انسان‌ سالم‌ هر کاری‌ را‌ می‌تواند‌ به‌ راحتی‌ انجام‌ دهد و‌ در‌ موردش‌ تفکر‌ کند. اما‌ کسی‌ که‌ در‌ بیماری‌ اعتیاد‌ قرار دارد‌ قدرت‌ تصمیم‌گیری‌ را‌ قبلاً‌ از‌ دست‌ داده است.‌ ما‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ فرماندهی‌ باید‌ فرمان‌برداری‌ را‌ بپذیریم‌.

همین‌طور‌ باید‌ عاشق‌ طی‌ مسیر‌ در‌ رسیدن‌ به‌ خدمتمان‌ باشیم‌. تا‌ فرمان‌بردار‌ خوبی‌‌ و سپس‌ فرمانده‌ خوبی‌ باشیم. اما‌ باید‌ نیروهای‌ منفی‌ را از‌ شهر‌ وجودی‌ خود‌ خارج‌ کنیم.‌ یعنی‌ تزکیه‌ و‌ پالایش‌ دهیم‌،‌‌ تا‌ فرمانروای‌ لایق‌ و مسلط‌ در شهر وجودی‌ خود باشیم‌ چون‌ فرمانبرداری‌ می‌تواند‌ در‌ جهت‌ مثبت‌ یا‌ منفی باشد. فرمانده‌ می‌تواند شخصی‌ زور‌گو‌‌، ظالم‌، منفعت‌طلب‌ و‌ زیاده‌خواه‌ باشد.‌ فرمان‌برداری‌ می‌تواند‌ از روی‌ ترس، نادانی، منفعت‌ شخصی، چاپلوسی‌ و‌ نیازمندی‌ یا‌ اجبار‌ باشد‌. مثلاً، یک‌ اسیر‌ جنگی‌ از روی‌ اجبار‌ و‌ ترس‌ اطاعات‌ می‌کند. مثال‌های‌ زیادی‌ هست‌. یا فرمان‌برداری‌ می‌تواند برای‌ آموزش‌ گرفتن‌ و‌ یا از‌ روی‌ عشق‌ و‌ محبت‌ و‌ علاقه‌ و‌ خواسته‌ شخص‌ باشد.‌‌‌ یا‌ شاگردی‌ برای‌ آموزش‌ گرفتن‌ از‌ مربی‌ و‌ استاد از روی‌ عشق‌ باشد یا‌ مخلوقی‌ که‌ با عشق، ایمان‌ از روی‌ آگاهی‌ از‌ خداوند‌ و‌ خالق‌ خود پیروی‌ و‌ اطاعت‌ می‌کند.

گاهی‌ هم‌‌ فرمان‌برداری‌ فردی‌ می‌تواند‌ برای‌ ما‌ آرامش، آسایش‌ و‌ آموزش‌ باشد یا‌ برعکس‌ ما‌ را‌ دچار آشفتگی‌ و‌ انحراف‌ کند و‌ به‌ نابودی‌ بکشاند‌. یا از روی‌ احساسات‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌ باشد. مهم‌ این‌ است‌‌، فرمان‌برداری‌ از‌ روی‌ دانایی‌ باشد‌ و‌ جنس‌ آن‌ از دانایی‌ مؤثر و رسیدن‌ به‌ تشخیص‌ درست‌ که‌ آیا عملی‌ که‌ انجام‌ می‌دهد‌ صحیح‌ است‌ یا‌ خیر‌. یا بداند از چه‌ کسی‌ فرمان‌برداری‌ کند. بعضی‌ از‌ انسان‌ها ‌فرمان‌برداری‌ می‌کنند‌ تا‌ به‌ خواسته‌هایشان‌ برسند، وقتی‌ به‌ آن‌ خواسته‌ رسیدند از‌ فرمان‌برداری‌ سر‌باز‌ می‌زنند و دیگر‌ فرمان‌ها‌ را‌ اجرا‌ نمی‌کنند. در آموزش‌های‌ کنگره‌۶۰ جمله‌ای‌ هست‌ که‌ می‌گوید‌: اگر‌ کسی‌ می‌خواهد‌ به‌ فرماندهی‌ برسد‌‌، بایستی‌ اول‌ فرمان‌بردار‌ خوبی‌ باشد‌ یعنی‌ با‌ شناخت‌ و‌ آگاهی‌ باشد.

یکی‌ از‌ دلایل‌ بسیار‌ مهم‌ که‌ انسان‌ تعادل‌ خود را از دست‌ می‌دهد و دچار تخریب‌ و‌ نابودی‌ می‌شود‌ استفاده‌ از‌ مواد‌ افیونی‌، مخدر‌ یا‌ قرص‌های‌ اعصاب‌ و‌ روان‌ است‌ که‌ سرخود استفاده‌ می‌شود.‌ در اینجا نقض‌ فرمان‌ می‌کند و‌ دستورات‌ خداوند‌ همراه‌ با‌ افکار‌ منفی‌ است‌. در‌ این‌ حالت‌ شخص‌ از‌ خود‌ اختیاری‌ ندارد زیرا عنان‌ اختیار خود‌ را‌ به‌ دست‌ نیروهای‌ اهریمنی‌ سپرده‌‌ و‌ عملاً خودش‌ هیچ‌کاره‌ است،‌ دوست‌ دارد‌ فرمان‌ بدهد‌ و‌ فرمان‌هایش‌ اجرا‌ شود حتی‌ اگر فرمان‌ هم‌ صادر‌ کند‌ ممکن‌ است‌ اجرا‌ نشود‌. زمانی‌ می‌توانیم‌ فرمانبردار‌ خوبی‌ باشیم‌ که‌ برای‌ خالق‌ خود‌ مربی‌ خوبی‌ باشیم‌ و به‌ تزکیه‌ بپردازیم‌ و‌ به‌ روح‌ که‌ منشأ خوبی‌هاست‌ بها بدهیم‌ و او را‌ قدرتمند‌ کنیم.‌

رفتن‌ به‌ طرف‌ ضد ارزش‌ها مانند ترس، ناامیدی، حسادت، منیت، غیبت‌، افکار‌ منفی‌ و‌ اختیارات‌ ما را محدود می‌کند‌ و‌ حتی‌ به‌ صفر‌ می‌رساند‌. در کلام‌الله‌ شریف‌ می‌فرماید:‌ روح‌ از‌ مربی‌ خود‌ دستور‌ می‌گیرد و مربی‌ روح‌ هم‌ خداوند‌ و‌ نیروهای‌ الهی‌ هستند‌. لطفاً به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ کنیم‌ که‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ فرماندهی‌ باید روح‌ خودمان‌ را‌ پرورش‌ دهیم‌.‌ پس‌ نیاز‌ به‌ آموزش،‌ گذر زمان‌، مصرف‌ هزینه‌،‌ وقت،‌ تکرار‌ و‌ تمرین‌های‌ مستمر‌ داریم‌. یک‌ شبه‌ نمی‌توان‌ به‌ فرماندهی‌ رسید.‌ با فرآیند زمان،‌ صبر و ایمان‌ و‌ حرکت‌ در‌‌ مسیر ارزش‌ها‌ می‌توانیم‌ فرمانده خوب و بالیاقتی شویم.

نویسنده: همسفر صدیقه (راهنمای تازه واردین) 

تایپ و ویراستاری: همسفر اشرف لژیون یکم 

تنظیم و ارسال: همسفر سونیا لژیون هفتم

همسفران نمایندگی ابن‌سینا

ویژه ها

دیدگاه شما

35 دیدگاه

 • همسفر ناهید

  سلام به نویسنده محترم بسیارعالی وجامع بود‌مثل همیشه خدا قوت تعطیلات خوش بگذره🙇🙇🎋🎋

 • همسفر ترانه

  سلام وخداقوت به همسفرصدیقه که با قلم زیبایشان و حس خوبشان کلمات راانتقال میدهند تامنه همسفر آموزش بگیرم من طرفدار مقاله های ناب شما هستم دوستتون دارم براتون آرزوی جایگاههای بالاتر هستم تشکربابت آموزشهای خوبتان موفق ومستدام باشید👏👏👏👌👌👌⛤⛤🌷🌷🌷

 • اعظم لژیون سوم

  خداقوت وخسته نباشید به خانم صدیقه عزیزعالی بود

 • همسفر زهرا از گیلان

  سلام وخداقوت به همسفرتوانا دروبلاک ابن سینا قلمتان همیشه زیباس وبارآموزشی دارد ممنون که دراین جایگاه خدمت میکنید تا همسفران آموزش بگیرند خدایا شکر که شما پیش کسوتان دزکنگره هستید تابه من همسفر کمک کنید تاراهم را درمسیر کنگره ادامه بدم 🙇🙇👌

 • همسفرزهرا

  سلام‌وخداقوت به همسفرپرتلاش‌وبلاک ابن سینا انقدر مقاله های شما‌خواندنی هست که درذهنها می ماند ومن همسفر منتظرمقاله های ّبعدی شما هستم خیلی زیبا وجامع‌مینویسید تشکرازشما وخانم اشرف خدمتگزار سایت💟💟🌹🌹

 • همسفر سولماز

  خانم صدیقه عزیزم بهتون خداقوت میگم بسیار عالی و آموزنده بود

 • همسفرالهه

  خانم صدیقه عزیز چه زیبا صحبت کردید درمورددستورجلسه مثل همیشه بی نظیر خداقوت بده به دستهای تواناتون 🙇🙇👏👏👏

 • زهره

  عالیییییی ....عالی.....

 • همسفر نسیم ازحر

  خانم صدیقه عزیز قلمتان زیباس فوقالعاده مینویسد امیدوارم مستدام وپایدارباشید وازشما عزیز آموزش بگیریم👌⛤⛤🌷

 • علی از مشهد مقدس

  بسیار عالی وجامع بود خداقوت به خدمتگزاران سایت

 • مسافر مریم

  سلام وخداقوت نویسنده محترم وقتی مقاله های شما را می خوانم نورامیددردلم زنده میشه که بایدتلاش کنم برای ادامه راهم خوشحالم که درگنکره هستم وسفر میکنم همیشه مطالب های پربارتان را میخوانم براتون آرزوی موفقیت میکنم ودرهرجایگاهی بدرخشید ممنون عزیز💟💞💥🌷

 • مسافر پیمان

  همسفر صدیقه چه زیبا وکامل درمورددستور جلسه توضیح دادید👌👌👏👏👏👏👏

 • شاهین

  احسنت بسیارعالی وجامع بود

 • همسفرحمیده

  سلام به نویسنده محترم به به چه حس زیبایی وچه قلم ماندگاری قابل تحسین هستید آموزش میدهید هربار که مقاله هایتان را می خوانم در ذهنم حک میشود وبه کنگره ۶۰ افتخار میکنم که چنین اساتیدی زاپرورش داده که فرمانبردار هستند کامل بود خداقوت جانانه میگم خانم صدیقه عزیز ودوست داشتنی تشکرازشما و خدمتگزاران سالت⛤⛤⛤⛤🌷🌷🌷🌷

 • طیبه از مشهد مقدس

  سلام چه زیبا وکامل وبا آرامش وصبر مطلب را بیان کردید خانم صدیقه واقعآ مثل یک استاد توضیح میدهید ومن همسفرنیاز به این آموزش هاتون دارم واستفاده می برم دستتون را می بوسم آرزو میکنم درجایگاه کمک راهنمایی ببینمتون که لایق این جایگاه هستید وبه زودی زود این اتفاق خواهد افتاد صدآفرین یزدان برشما باد🙇🙇🙇🌹🌹🌹⭐⭐⛤⛤

 • مجتبی

  باسلام وخدا قوت به همه خدمتگزاران کنگره ۶۰ همسفر مطلبتان بسیارآموزنده بود ممنون

 • همسفر مونا

  سلام عید شمامبارک خداقوت میگم به شما که انقدر زیبا دستور جلسه را قلم زدید باعشق به نیروی الهی نوشتید امیدوارم دراین مسیر خدمت به خلق موفق ومستدام باشید تشکر همسفر خدمتگزار سایت🙇🙇🎋🎋🌹🌼

 • همسفر فرشته لژیون ششم

  انقدر مطلب رو جامع و روشن و زیبا بیان میکنید که دیگه جای هیچ سوالی در ذهن باقی نمیمونه... از خدا براتون بهترین پاداش ها رو آرزو دارم 👌❤️

 • 💚علیرضا ز لژیون سوم شعبه کرمان💚

  سلام..بسیار اموزنده وجالب...ممنون از همه بزرگواران واساتید کنگره ۶۰🙏🙏🌟

 • همسفر ندا

  خانم صدیقه احسنت عالی بود

 • همسفر ترانه

  خانم صدیقه عزیز واقعآ عالیییبی وبسیار کامل جامع بود خدایا شکرت که کنگره راسرراهمان قراردادی که باچنین اساتیدی روبرو بشیم صدآفرین یزدات برشما باد🙇🙇🙇🌷🌷🌷

 • همسفر زینب

  خانم صدیقه بسیارعالی قلم زدید وجامع توضیح دادید

 • همسفر فرنگیس

  خانم صدیقه عزیز،درمورددستورجلسه بسیارعالی نوشتید،قلمتان همیشه ماناوپایدار باشه،خداقوت خدمت خانم اشرف وسونیای عزیز

 • همسفر فاطمه

  همسفر صدیقه چه زیبا قلم زدید ودلتشین بود الهی خداوند به دستهایتان قدرت وتوانایی بدهد مثل همیشه بی نظیر بود ممنون از شما نویسنده خوب وتوانا🙇🙇🌷🌷

 • مسافر سعید

  سلام وخدا قوت بسیار عالی بود احسنت به شما🌻🌼🌷🌺🌹💐⚘🌱

 • محمد

  سرکار خانم صدیقه بسیار عالی توضیح دادید خداقوت🎋🎋🎋

 • زهره

  همسفر صدیقه مثل همیشه عالی وپر محتوا بود🙇🙇🙇

 • اکرم مسافر نیکوتین ستارخان لژیون یکم

  عالی بود مطلبتون خانم صدیقه ممنون و خدا قوت

 • مهدی کریمی

  بسیار مطالب خوب وآموزنده را بیان نمودید عالی بود . خدا قوت

 • همسفر عصمت از نمایندگی شیروان

  خیلی ممنون از مطالب زیباتون مطالب بسیار آموزنده ای رو بیان کردید

 • مسافرجعفرنمایندگی ابن سینا

  باتشکر ازشما همسفرمحترم سرکارخانم صدیقه عالی بود

 • همسفر مهری ازشعبه پرستار

  سلام و عرض ادب و خدا قوت به شما خانم صدیقه عزیز، جایگاه کمک راهنمایی تازه واردین رو بهتون تبریک می گویم ، از خواندن مقاله زیبای شما لذت بردم، عالی مثل همیشه، مستدام باشید.

 • همسفر مهری

  سلام خدا قوت خدمت همسفر محترم خانم صدیقه عزیز بازم با قلم زیبایتان حس منو براانگیختید وازرادوربه آرامش رسیدم وقابل تحسین وافتخار کنگره ۶۰ هستید انشااله همیشه در همه جایگاهها بدرخشید🙇🙇🙇🙇

 • همسفر صدیقه

  تشکراز خانم سونیا وخانم اشرف عزیز خداقوت به خدمتگزاران سایت

 • همسفر آرزو

  عالی بود خدا قوت و خسته نباشی خدمت اعضای سایت